به گزارش ايسنا، يکي از شعب بانک ملت در خيابان شهيد بهشتي کرج به علت گودبرداري غيراصولي در ساختمان در حال ساخت مجاور دچار ريزش شد.

به گفته يکي از مسئولان سازمان آتشنشاني کرج به دنبال اين حادثه اين شعبه بانک تقريباً به طور کامل تخريب شده است اما خوشبختانه اين حادثه تلفات جاني نداشته است.