به گزارش مهر، حبیب کاشانی روز سه شنبه در هنگام قرائت گزارش نهایی تحقیق و تفحص به چمران تذکر داد که اعضای شورا ۸ نفرند و جلسه از رسمیت افتاده است.

چمران در پاسخ به وی گفت: دبیر باز می‌گردد و بیادی نیز به زودی جلسه را همراهی می‌کند شما نگران نباشید شورا تعطیل نمی‌شود.

ساعی، معصومه آباد، حمزه شکیب و خسرو دانشجو از غایبان جلسه امروز بودند.

همچنین گزارش شورایاران منطقه ۶ در جلسه امروز ارایه نشد که مورد انتقاد مسجدجامعی قرار گرفت و چمران در پاسخ به وی گفت: اگر شما در خصوص بهارستان حرف نمی‌زدید این گزارش ارایه می‌شد.

دبیر در جلسه امروز از اینکه ورزش همگانی زیرمجموعه ورزش بانوان قرار بگیرد انتقاد کرد.

خادم در این رابطه در پاسخ با کنایه گفت: در حال حاضر اول باید ثابت کنیم که ورزشکار هستیم سپس انتقاد کنیم.

عدم حضور درویشزاده رئیس سازمان نوسازی در جلسه امروز شورا شایعه استعفای او را قوت بخشید.