ایران:در اين حادثه كه روز جمعه در خيابان دامپزشكي رخ داد بخش وسيعي از پاركينگ ساختمان فروريخت و خودرويي در گودال عميق سقوط كرد.

صاحب خودرو گفت: در حال استراحت بودم كه ناگهان با صداي مهيبي از خواب پريدم ابتدا فكر كرديم زلزله آمده و وحشت زده همراه اعضاي خانواده فرار كرديم. اما وقتي وارد پاركينگ شديم ناگهان با صحنه عجيب روبرو شديم.