روزنامه خراسان نوشت:

در حالي که دولت سال گذشته با ارسال دستوري به تمام دستگاههاي اجرايي تاکيد کرده بود که تبديل وضعيت کارمندان قراردادي خريد خدمت به پيماني که توانسته اند حکم قضايي براي استخدام خود بگيرند، منوط به رعايت سقف استخدامي هر دستگاه است، شنيده شده اين بخشنامه طي روزهاي اخير با دستور يکي از مسئولان ارشد اجرايي لغو شده است.