به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری شینهوا، مسئولان محیط زیست استان "چینگهای"چین گفتند: کارشناسان از سال ۲۰۰۵ میلادی کوههای یخ این منطقه را که رودهای "یانگ تسه"، "زرد" و "مکونگ" را تغذیه می کنند، زیر نظر گرفتند.

این کارشناسان گفتند: یخ های بخش های زیادی از این کوه‌ها به علت گرم شدن کره زمین با سرعت بی سابقه ای در حال ذوب شدن هستند.

دانشمندان نگران هستند که در طول ۱۰ سال یا بیشتر از آن اثری از این کوههای یخ باقی نماند امری که باعث کمبود شدید آب یا خشک شدن برخی از رودها و فاجعه ای اکولوژیک مثل ایجاد بیابان شود.