وقتی یک فیل در افریقا میمیرد فقط چند ساعت طول میکشد تا محو شود !