به گزارش ایسنا،فاطمه بلغاني با بيان اينكه درحال حاضر طرح عفاف و حجاب در دانشگاهها با رويكردها و شيوههاي مختلفي همچون ارشادي، انضباطي و ... اجرايي ميشود، گفت: دفتر مطالعات فرهنگي و برنامهريزي اجتماعي وزارت علوم، در جهت تحقق اهداف قانون ساماندهي مد و لباس مجلس و در راستاي همسانسازي پوشش دانشجويي با در نظر گرفتن سليقه قشر جوان و رعايت الگوي اسلامي ـ ايراني رويكرد خود را در اين زمينه فرهنگي، ايجابي و ترويج مدهاي ملي و بومي قرار داده است.

وی تصریح کرد: برای ترویج مدهای ملی و بومی، موضوع‌ انتشار ژورنال‌های دانشجویی جهت نشر الگوها و سبک‌های اصیل و نوین ایرانی - اسلامی با استفاده از طرح‌ها و سلایق مختلف بومی اهمیت بسزایی دارد.

بلغانی درخصوص شرایط کلی طرح‌ها و مدل‌های پوشش دانشجویی جهت نشر در ژورنال و ارائه آن در اتاق‌های مد دانشجویی دختران گفت: از جمله این شرایط می‌توان به انطباق با موازین شرعی حجاب اسلامی، بهره‌مندی اینگونه طرح‌ها از خلاقیت دانشجویان، انطباق بر فرهنگ، هنر و تمدن ایرانی، مدنظر قراردادن فصول و همچنین شرایط بومی هر منطقه اشاره کرد.

بلغاني افزود: در اين طرح مدنظر قرار دادن زيبايي و خلاقيت در طراحي داخلي مزون در دانشگاه به سبك ايراني ـ اسلامي، بهرهمندي از بهترين و خلاقترين دانشجويان و اساتيد در رشته طراحي و دوخت لباس، درنظر داشتن قدرت خريد دانشجويان و ارائه اين گونه مدها با قيمت بسيار مناسب مطرح است.