روزنامه کیهان نوشت:

جسد یک زن مجهول الهویه که به صورت دلخراشی به ۱۱ تکه تقسیم شده بود درنقاط مختلف شهر قشم کشف شد. جسد این زن از ناحیه دو پا، یک دست و سر ناقص است. پلیس درصدد یافتن قاتل یا قاتلان این زن مجهول الهویه است.