ايسنا: عمليات کابلبرگردان با هدف توسعه در مراکز مخابرات شهيد عرب سرخي، پيام نور، شهيد فرداسدي و شهيد تندگويان از تاريخ چهارم آبانماه آغاز ميشود.

روابط عمومي شرکت مخابرات استان تهران اعلام كرد كه با اجراي عمليات مذکور ارتباط تلفني مشترکين در مرکز مخابرات شهيد عرب سرخي با پيش شمارههاي ۳۳۷۴ الي ۳۳۷۷، ۳۳۳۷ الي ۳۳۳۹ در محدوده خيابانهاي دولت آباد، دهخدا، رشيدي، محمد شباب زاده، فلکه دوم، مرداد و در مرکز مخابرات پيام نور با پيش شمارههاي ۴۴۴۰ اي ۴۴۴۹، ۴۴۶۰، ۴۴۶۱ در محدوده اتوبان شهيد همت، بلوار لاله شرقي، بلوار شهيد ستاري، شهيد امير ابراهيم و در مرکز مخابرات شهيد فرداسدي با پيش شماره هاي ۶۶۰۰ الي ۶۶۰۸ در محدوده خيابانهاي طوس، دامپزشکي، بزرگراه يادگار امام و در مرکز مخابرات شهيد تندگويان با پيش شمارههاي ۲۲۵۰ الي ۲۲۵۳، ۲۲۳۰ الي ۲۲۳۳، ۲۶۳۰، ۲۶۳۱ در محدوده ضلع جنوبي بزرگراه رسالت، کوچه کريمان، داود تک و اسديان به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.