به گزارش قانون، تجاوز ۱۱ کارگر افغانی به یک کودک کار که منجر به مرگ او شد یکی از دردناکترین خبرهای این روزهای صفحات حوادث بوده است. خبر تجاوز اما در چند ماه گذشته در رسانهها زیاد دیده و خوانده شده، به گونهای که نگاهی به خبرهای چند ماه گذشته حاکی از آن است که هر ماه حداقل ۱۰ مورد تجاوز رسانهای شده است. خبرنگار قانون ۴۰ مورد از مهمترین موارد رسانهای شده تجاوز را بررسی کرده که نتیجه آن حقایق تاملبرانگیز و البته آزاردهندهای را در بر دارد.

بررسی ۴۰ مورد تجاوز رسانه‌ای شده از آبان ۸۹ تا مهر ۹۰ یعنی تقریباً یکسال گذشته، حاوی نکات قابل توجهی است.
در ۶ مورد(۱۵ درصد) از ۴۰ مورد بررسی‌شده، متجاوز از قربانی شناخت قبلی داشته و در ۳۴ مورد یعنی در ۷۵ درصد متجاوز از قربانی هیچ‌گونه شناخت و آشنایی نداشته است.

۱۷ مورد یعنی تقریباً ۴۳ درصد تجاوزها گروهی و ۲۳ مورد یعنی حدود ۵۷ درصد تجاوزها فردی بوده است.

بررسی‌ها نشان می دهد که ۲۶مورد یعنی ۶۵ درصد متجاوزان اقدام به ربودن قربانیان کرده‌اند. در ۲۰ درصد موارد، متجاوزان در پوشش راننده تاکسی و مسافرکش و در ۶ مورد یعنی ۱۵ درصد در پوشش انواع مامور(کارشناس شهرداری، مامور اداره گاز، مامور نیروی انتظامی و…) اقدام به ربودن قربانی و تجاوز کرده‌اند.

توزیع جغرافیایی ۴۰ مورد تجاوز رسانه‌ای شده نشان می‌دهد که ۶۰ درصد تجاوزها یعنی ۲۴ مورد در مرکز کشور، ۵/۱۲(دوازده‌ونیم) درصد در شمال کشور، ۵/۱۲ درصد در غرب کشور، ۵/۷(هفت‌ونیم) درصد در شرق و ۵/۷(هفت‌ونیم) درصد در جنوب واقع شده است.

به گزارش قانون از ۲۴ مورد تجاوز در مرکز کشور، ۱۵ مورد تجاوز در استان تهران اتفاق افتاده است و این یعنی ۳۷ درصد ازکل موارد تجاوز رسانه‌ای شده متعلق به استان تهران بوده است. این آمار هم نشان از بالا بودن وقوع این جرم در تهران و هم پوشش رسانه‌ای بیشتر آن در استان تهران می‌باشد. طبق آمارهای کشوری هم تهران، جرم‌خیزترین ناحیه به لحاظ تجاوز جنسی است.
عجیب ترین مورد تجاوز گروهی، مربوط به تجاوز ۵۰ مرد به یک زن در کاشمر خراسان و شنیع‌ترین مورد تجاوز گروهی، ۱۴ نفر به چند زن و دختر در مقابل دیدگان خانواده‌های قربانیان در خمینی شهر بوده است.
شنیع‌ترین تجاوز فردی هم مربوط به تجاوز پدری به نوزاد دختر سه ماهه‌اش در تاکستان است.