به گزارش واحد مرکزی خبر ، آقای علیخانی در نشست با دانشجویان ایثارگر همدان گفت: این تصمیم بر اساس ماده ۱۱۳ قانون بودجه سال ۹۰ گرفته شده است.

او افزود: طبق این قانون تحصیل ایثارگران مشمول بند ک ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه که شامل جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد و نیزآزادگان و فرزندان آنان می شود دردانشگاهها و مراکزآموزش عالی و موسسات پژوهشی اعم ازدانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی رایگان است.

مدیرکل اموردانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت علوم، تحقیقات وفنآوری گفت: شهریه تحصیل این دانشجویان از محل اعتبارات ردیف مستقل معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تامین می شود.

مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری افزود: هزینه های مربوط به مراکز آموزشی و پژوهشی غیردولتی این ایثارگران بر اساس ماده ۱۱۳ قانون بودجه امسال و مبادله موافقت نامه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با بنیاد شهید و امور ایثارگران در ابتدای هر نیمسال تحصیلی پرداخت می شود.

علیخانی گفت: این بخشنامه ۱۱ مهر با امضای وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری به روسای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ابلاغ شده است.