روزنامه ابتکار نوشت:

پسربچه ۸ ساله‌ای در دادگاه خانواده بیان کرد: تا زمانی که پدر و مادرم با یکدیگر آشتی نکنند، با آنها قهر هستم و بعد از مدتی اعتصاب غذا می‌کنم.

زنی با مراجعه به دادگاه خانواده ۲(ونک) دادخواست حضانت فرزند خود را به قاضی حسن عموزادی رئیس شعبه ۲۶۸ این مجتمع قضایی خانواده ارائه کرد.

این زن در برابر قاضی این شعبه با بیان اینکه از شوهرم جدا شده و تنها حضانت فرزندم را خواهان هستم، اظهار داشت: شوهرم مغز فرزندم را شست و شو داده و کاری کرده است که فرزندم حتی حاضر به دیدن من نیست. ویگفت: شوهرم به فرزندم یاد داده که مرا نخواهد.

وي اظهار داشت: فرزندم سني ندارد که بخواهد براي نديدن من تصميم بگيرم؛ در واقع شوهرم اين رفتار را به او تحميل کرده است.مرد در دادگاه خانواده حضور داشت و با بيان اينکه اگر فرزندم نخواهد که مادرش را ببيند اين به من مربوط نميشود چرا که فرزندم در تصميمگيري آزاد است، گفت: فرزندم به من گفته است تا زماني که من با همسرم آشتي نکنم، او نزد مادرش نميرود.وي ادامه داد: واقع فرزندم، من و همسرم را در کنار هم ميخواهد.فرزند اين زوج در دادگاه در برابر قاضي اين پرونده عنوان کرد: تا زماني که پدر و مادرم در کنار هم زندگي نکنند، من حاضر به زندگي در کنار مادرم نيستم، در واقع مادرم مخالف آشتي است و گرنه پدرم حرفي ندارد. اگر اين کار را نکند، بعد از مدتي، اعتصاب غذا ميکنم.