واحد مرکزی خبر: آقای مشکوه در مراسم گشایش نمایشگاه حیوانات خانگی و تجهیزات دامپزشکی با اشاره به اینکه هموطنان حتما از سلامت دام پیش از ذبح مطمئن باشند ، گفت : ۲۰مرکز نیز در تهران با همکاری سازمان میادین شهرداری به هموطنان خدمات ارائه می کنند.

وی با اشاره به اینکه در هر شهرستان یک مرکز برای ارائه خدمات به هموطنان پیش بینی شده است، گفت: مرحله نخست واکسناسیون تب برفکی برای ۲۰میلیون راس گاو صنعتی و ۱۵ میلیون راس گوسفند درکشور آغاز شده است.

مشکوه افزود : دراین مرحله تمام دام ها با حضور دامپزشکان و متخصصان درسه مرحله واکسیناسیون خواهد شد.