به گزارش روز پنجشنبه پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا، روزانه ، میلیون ها كودك و نوجوان در كشور وارد فضای مجازی می شوند؛ این كودكان در زمره كاربران فضای مجازی قرار گرفته اند.

براساس این گزارش، خانواده ها برای کنترل و محافظت فرزندان خود از خطرات آسیب های مجازی باید فرزندان خود را راهنمایی کنند و همراه آنان در فضای گسترده مجازی گام بردارند.

این گزارش خاطرنشان كرده است والدین باید به كودكان خود، اطلاعات لازم در باره فضای مجازی را بدهند و به آنان بیاموزند كه از دادن اطلاعات شخصی به افراد غریبه در فضای مجازی، خودداری كنند و به آنها اعتماد نكنند.