به گزارش مهر، شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه اعلام کرد: رکورد بیشترین مسافر در طول سال جاری را به مهرماه با بیش از ۴۹ میلیون مسافر اختصاص دارد.

طبق گزارش های عملیاتی با انجام ۴۹ میلیون و ۹۱۳ هزار و ۴۸۳ سفر در مهر ماه سال جاری، بیشترین جابه جایی مسافر در طول یک ماه سال جاری به ثبت رسید.