خرمشهر بعد از ٥٧٥ روز التهاب و ٢٥ روز عملیات، ساعت ١١ صبح روز سوم خرداد ٦١، بعد از شهادت ٦ هزار جوان، آزاد شد اما غبار محرومیت همچنان بر چهره این شهر سایه انداخته است.

کد خبر: 623251