سرویس اجتماعی افکار نیوز - خانه های مجردی ، اتفاقی که از نظر مردم و برخی مسئولان نابهنجار و از منظر برخی کارشناسان علوم اجتماعی یا روانشناسان یک جهش رفتاری میان جوانان تلقی میشود.

در دنیای مدرن و تمدنی که شاید ارزش هایی مثل دین، خانواده و عواطف انسانی اصالت خود را از دست داده اند، زندگی فردی یا جمعی منهای خانواده تنها یکی از اتفاقات عیان آن است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی افکار نیوز، تخمین آمار ۳۰ درصدی زندگی مجردی در تهران نشانگر عدم تمایل روزافزون جوانان به زندگی خانوادگی و پایبندی به سنن و عرف جامعه سنتی است.

و شاید سختگیری های بیش از حد خانواده ها، گشاده بازی های ماهواره و شبکه های اجتماعی، افراد را به سمت جهشی ناهنجار سوق داده و از عوامل گرایش جوانان کلانشهرها به زندگی فردی است.

البته برخی روانشاسان نیز معتقدند که عدم کار مناسب و ناتوانی جوانان در تامین هزینه های یک زندگی مشترک، آنان را به سمت زندگی مجردی یا دوستانه سوق می دهد.

برخی دیگر نیز اینگونه تصمیم ها را نشانه استقلال و بلوغ فکری جوانان در دنیای مدرن می دانند و معتقدند که اگرزنان بتوانند خود را از روبرویی با آسیب های اجتماعی این قشر مصون نگه دارند گامی در جهت استقلال فکری و مالی خود برداشته اند.
در این میان هستند کسانی هم که براین باورند که ترویج آپارتمان نشینی و گرایش به خانه های کوچک یک یا دو خوابه باعثعدم تمرکز و استقلال جوانان شده و آنان را به جدا شدن از خانواده تشویق می کند.

این در حالی است که طبق برخی تخمینها، آمار موجود ۸۰ درصد متقاضیان خانه های مجردی درتهران پسرانی هستند که برای رهایی از قید و بندهای خانواده زندگی مجردی یا همراه با دوستان را ترجیح می دهند.

و این موضوع آنجا بیشتر خودنمایی می کند که بسیاری از این افراد برای اجاره منازل مسکونی شمال شهر مراجعه می کنند.
و البته اجاره منزل در مناطق شمالی شهر با توجه به قیمت اجاره بها در این مناطق تنها از عهده قشر خاصی بر میآید که نه گرفتار آپارتمان های کوچک جنوب شهر هستند و نه درگیر بامحدودیت های گریبانگیر قشر متوسط!

اما شاید نکته مهم دراین خصوص بی توجهی جامعه ایرانی بعد از انقلاب به دوران گذر از سنت به مدرنیته شدن بود
جامعه ای که نتوانست برای اینکه دراین گذار، سنت ها کمترین آسیب ها را ببیند راهکاری بیاندیشد.
راهکارهایی که به جامعه نشان دهد همزمان با پذیرفتن لوازم زندگی مدرن، حفظ اصالت ارزش های سنتی ، دینی و اجتماعی گذشته ضروری است.