این خودرو در خیابانهای شهر تورنتو در کشور کانادا در حال تردد است و یکی از کاربران شبکههای اجتماعی آن را منتشر کرده است.