خراسان:در حالي که دولت در ابتداي سال جاري با تصويب مصوبه اي، تسهيلات ويژه اي را براي کارمندان علاقمند به خروج از تهران در نظر گرفت و مقرر شد استخدام (رسمي يا پيماني) اين کارمندان تسهيل شود، شنيده شده طي هفته هاي اخير اين مصوبه به دليل رعايت نکردن مفاد قانون مديريت خدمات کشوري متوقف شده است.