به گزارش مهر،هزینههای سنگین مکالمات بینالمللی دردسر تازه بینندگان شبکههای ماهواره است که این مخاطبان به دلیل شرکت در مسابقات تلویزیونی در قبوض تلفن خود با آن روبرو میشوند.

موضوع مسابقات ماهواره‌ای و عدم امکان مدیریت تماس‌ها توسط سرپرست خانواده باعثشده تا اعضای خانواده با گرفتن تماس‌های بین‌المللی، سرپرست خانواده را با بدهی‌های سنگین مخابراتی مواجه کنند.

بسیاری از افرادی که با این شماره‌ها تماس گرفته و در مسابقات تلویزیونی این شبکه‌ها شرکت می‌کنند تصور می‌کنند هزینه یک دقیقه تماس با کد ۰۲۰ یا ۰۴۰ برابر با هزینه‌های اعلام شده با سایر کشورهای اروپایی است؛ حال آنکه شرکت مخابرات ایران با هشدار به مشترکان تلفن ثابت تاکید کرده است که شرکت‌های ارائه دهنده خدمات تلفن بین‌الملل در قبال شماره تلفن‌های غیرمجاز تعهدی ندارند و لذا تماس با این شماره‌ها در برخی از مسابقات پخش شده دقیقه‌ای ۴۷۹۶ ریال محاسبه می شود که باعثافزایش هزینه‌های قبوض برخی از مشترکان شده است.

شرکت مخابرات ایران از تمامی مشترکان تلفن ثابت به ویژه سرپرست خانوادهها خواسته است که توجه لازم به تماسهای بین المللی فرزندان خود داشته باشند.