به گزارش مهر، در این پدیده، باید ماه بین زمین وخورشید قرار می گیرد در نتیجه سایه ماه بر روی سطح خورشید می افتد. در حقیقت خورشید گرفتگی اختفاء خورشید توسط ماه است.
در کسوف جزیی تنها بخشی از خورشید توسط سایه ماه پوشانده می شود.

این خورشید گرفتگی از ایران قابل رویت نیست و تنها بخشی از آفریقای جنوبی، زلاند نو، تاسمانی و جنوبگان قابل مشاهده هستند.

در این پدیده بیشینه ماه ۸۸ درصد از سطح قرص خورشید را در اقیانوس منجمد جنوبی نزدیک قطب جنوب می پوشاند.