به گزارش ايسنا، روابط عمومي شرکت مخابرات استان تهران اعلام كرد: با اجراي عمليات مذکور ارتباط تلفني مشترکين در مرکز مخابرات شهيد غريبي با پيش شماره ۲۲۲۰، ۲۲۲۱، ۲۲۲۳، ۲۲۲۴، ۲۲۳۹، ۲۲۶۷ الي ۲۲۶۹ در محدوده خيابانهاي هاله، اکبري، بن بست صالحي، چهارباغ، اول، دوم، سوم، خلعت بري، پاکناز، افرا به مدت ۳ روز با اختلال همراه است.

همچنين در مرکز مخابرات شهيد نظري با پيش شماره ۷۷۵۴ الي ۷۷۵۹ در محدوده خيابانهاي شايگان، باباخانلو، نامجو و در مرکز مخابرات ولي عصر با پيش شماره ۷۷۵۰ الي ۷۷۵۳، ۷۷۶۰ الي ۷۷۶۵ در محدوده خيابانهاي شهيد کفايي اماني، مجاهدين، شهيد کاظمي، ۱۷ شهريور و در مرکز مخابرات شهيد تندگويان با پيش شماره ۲۲۵۰ الي ۲۲۵۳، ۲۲۳۰ الي ۲۲۳۳، ۲۶۲۰، ۲۶۲۱ در محدوده خيابانهاي شهيد اثني عشري (۱۶ متري دوم جنوبي)، شهيد ديانت و در مرکز مخابرات شهيد صدوقي (فرديس) با پيش شماره ۶۵۰ الي ۶۵۷، ۶۵۹ در محدوده جاده ملارد، ۱۰ متري آذر به مدت ۷۲ ساعت دچار اختلال ميشود.