سید محمد حسینی در گفتگو با مهر، در رابطه با توقیف روزنامه اعتماد گفت: البته این روزنامه از سوی دادستانی کل کشور توقیف شد و هیئت نظارت بر مطبوعات این روزنامه را توقیف نکرده است.

وی افزود: البته روزنامه اعتماد مکرراً از هیئت نظارت بر مطبوعات تذکر دریافت کرده بود و بنا بود تخلفات این روزنامه در جلسه آینده هیئت نظارت مورد بحثو تبادل نظر قرار گیرد.

وی در خصوص اینکه مصاحبه علی اکبر جوانفکر نیز در توقیف روزنامه اعتماد اثر داشته است یا نه گفت: در رابطه با این سوال دادستانی کل کشور باید پاسخگو باشد.