به گزارش افکارنیوز،

ابراهیم اسداللهی سرپرست روابط عمومی سازمان حج و زیارت با اشاره به تصمیم به برقراری حجاظهار کرد: پس از آزادی موصل ، ورود تروریست به کشورمان، رو به زوال رفتن داعش و عوض شدن ولیعهد عربستان و دولت مردان آن کشور، اوایل تیرماه سال جاری برای شورای عالی امنیت ملی دغدغه جدید ایجاد شد تا به تحلیل مجددشرایط اعزام زائران به حج، بپردازد.

وی ادامه داد: اواخر پاییز سال گذشته عربستان از طریق سازمان ملل دعوت نامه رسمی به ایران فرستاد، هیئت نظارت ایرانی پس از بررسی های فراوان تصمیم بهبرقراری حج گرفت. شورای عالی امنیت ملی نیز از ابتدا در این موضوع ورود داشت و جلسه تیرماه به عنوان بررسی اخرین وضعیت انجام شد.

سرپرست روابط عمومی سازمان حج و زیارت هم چنین بیان کرد: با توجه به توافقات انجام شده هیچ گونه تردیدی بر اعزام حجاج وجود ندارد.