خراسان:شنيده شده باوجود موافقت وزارت بهداشت در ماههاي گذشته براي ورود قرص هايي با نام " Move Free Advanced " که استفاده از آن در شبکه هاي ماهواره اي فارسي زبان به طور مداوم تبليغ مي شود، در روزهاي گذشته واردات اين قرص ها به دليل استفاده از ماده اي غيرمجاز در مواد اوليه آن ممنوع شده است.