به گزارش ايسنا، متخصصان پس از انجام تحليل آماري روي هزار و ۳۱ بيمار با سابقه حمله قلبي، به اين نتيجه دست يافتهاند. در اين مطالعه زمان و تاريخهايي که در آن ۱۶۵ تن از اين بيماران دچار حمله قلبي شده بودند، به دقت اندازهگيري و شدت حمله هاي قلبي در اين بيماران نيز از طريق ام.آر.آي سنجيده شد. در پايان معلوم شد که شدت حمله به زمان وقوع آن بستگي دارد.