فرمانده سپاه محمدرسول الله(ص) تهران با بیان اینکه همه نخبگان ایرانی که از کشور خارج شده اند بعنوان سفیران انقلاب اسلامی در دیگر کشورها به ایفای نقش می پردازند، گفت: البته با حمایتهایی که بسیج و سپاه از نخبگان خواهند کرد تا حد زیادی از میزان مهاجرت نخبگان به سایر کشورها کاسته خواهد شد.

به گزارش مهر، سردار حسین همدانی در خصوص برنامه های سپاه محمدرسول الله(ص) تهران برای جلوگیری از مهاجرت نخبگان اظهار داشت: به دلیل اینکه تعداد زیادی نخبه در کشور داریم از این موضوع احساس نگرانی نمی کنیم.

وی افزود: طی سفرهایی که به برخی از کشورهای دنیا داشتم مشاهده کردم که همه نخبگان ایرانی که از کشور خارج شده اند بعنوان سفیران انقلاب اسلامی در آن کشورها به ایفای نقش می پرداختند.

فرمانده سپاه محمدرسول الله(ص) تهران با تاکید بر لزوم تربیت نخبگان گفت: درصورتیکه نخبگان ما تربیت شوند هیچ اشکالی ندارد که به کشورهای دیگر مهاجرت کنند.

وی اضافه کرد: در حقیقت استفاده از نخبگان خارجی بین کشورهای مختلف یک رقابت است و هر کشوری که در زمینه جذب نخبگان کشورهای دیگر سرمایه گذاری بیشتری کند طبیعتا موفقیت در این عرصه از آن او خواهد بود.

همدانی در عین حال تصریح کرد: البته براساس برنامه ریزی انجام شده با حمایتهایی که بسیج و سپاه از نخبگان خواهند کرد، تا حد زیادی از میزان مهاجرت نخبگان به سایر کشورها کاسته خواهد شد.