نتايج اين تحقيقات حاکي از آن است که در سال گذشته ۳ هزار و ۲۲۰ نوزاد از سوي خانواده هايشان هستي ناميده شده اند و اين اسم سومين اسم پرطرفدار در ميان دختران تهراني است.
در این باره رئیس سازمان ثبت احوال استان تهران با اشاره به اینکه نامهای ستایش، ریحانه و مبینا در میان ۱۰ نام محبوب پایتخت نشینان رتبه چهارم تا ششم نامهای پرطرفدار در سال گذشته را به خود اختصاص داده اند، گفت: سارینا، زینب، نازنین زهرا و محدثه نیز رتبه های هفتم تا دهم را در میان نام دختران کسب کرده اند.
با این همه بررسی ها نشان می دهد که امیرحسین و فاطمه همچنان محبوبترین نامها در بین مردم تهران طی یک سال گذشته بوده اند. گرچه نامهای ترکیبی و نامهای ایرانی نیز توانسته اند جایگاه غیر منتظره و چشمگیری در میان خانواده های پایتخت نشین پیدا کنند.
در این باره رئیس سازمان ثبت احوال تهران گفت: سال ۱۳۸۷،۴ هزار و ۵۱۹ نوزاد پسر امیر حسین و ۶ هزار و ۸۲۷ نوزاد دختر فاطمه نامیده شده اند. این در حالی است که نامهای ابوالفضل و فاطمه در سال ۱۳۸۶ رتبه اول را در میان نامها کسب کرده بودند.
افزایش اسامی ترکیبی در میان پسران
سید احمد قشمی درباره ۱۰ نام برتر در میان اسامی پسران گفت: بعد از امیرحسین، امیرعلی با ۴ هزار و ۳۶۶ مورد و ابوالفضل با ۴ هزار و ۲۸۲ دومین و سومین رتبه را در میان اسامی پسران کسب کرده اند.
رئیس سازمان ثبت احوال استان تهران با بیان اینکه نام «علی» چهارمین رتبه را در میان اسامی پسران در سال گذشته کسب کرده است، اضافه کرد: امیرمحمد، مهدی، محمدمهدی، محمدرضا، علیرضا و محمد به ترتیب پنجمین تا دهمین رتبه را در میان اسامی پسران کسب کرده اند. به گفته این مقام مسئول در سازمان ثبت احوال در طول چند سال گذشته اسامی ترکیبی در میان پسران افزایش چشمگیری داشته است که این مورد در دهه قبل بی سابقه بوده است.
رئیس سازمان ثبت احوال استان تهران نام «زهرا» را دومین اسم پرطرفدار در میان نام زنان خواند و افزود: ۴ هزار و ۵۱۲ نوزاد دختر در سال گذشته به این نام مزین شده اند.
بر اساس اظهارات قشمی۱۰ نام اولی که در سال ۸۷ از سوی خانواده ها برای نوزادان پسر تهرانی انتخاب شده اند به ترتیب فراوانی عبارتند از: امیرحسین، امیرعلی، ابوالفضل، علی، امیرمحمد، مهدی، محمدمهدی، محمدرضا، علیرضا و بالاخره محمد.
همچنین ۱۰ نام اولی که از سوی خانواده ها برای نوزادان دختر تهرانی انتخاب شده اند به ترتیب فراوانی عبارتند از: فاطمه، زهرا، هستی، ستایش، ریحانه، مبینا، سارینا، زینب، نازنین زهرا و بالاخره محدثه.