هزارپای حلقهزن (لارو بید) تخم بلوریشکل خود را شکسته و برای اولین بار به جهان بیرون سلام میکند. شاید باورتان نشود اما قطر تخم این لارو فقط ۰.۶۵ میلیمتر است.