همایون هاشمی در گفتگو با مهر با بیان این مطلب افزود: برای تعیین نرخ شهریه مهدهای کودک چند ماه کار کارشناسی انجام شد و در نهایت نرخ شهریه ها در سال جاری ۱۰ درصدی افزایش مییابد.

وی با اشاره به اینکه هیچیک از مهدهای کودک حق افزایش نرخ شهریه ها را ندارند، گفت: نظارتهای لازم بر عملکرد مهدهای کودک از سوی استانها انجام می شود و چنانچه مهد کودکی شهریه را بیش از میزان مصوب افزایش دهد به شدت با آن برخورد می شود.

وی در مورد نظارت بر مهدهای کودک نیز اظهار داشت: علاوه بر نظارتهای مستمر، نظارتهای موردی نیز بر عملکرد مهدهای کودک انجام می شود و در صورت شکایت از شهریه و یا نحوه آموزش در مهد، ماموری به محل اعزام می شود.

به گفته رئیس سازمان بهزیستی، در آبان ماه طرح پایش فوری و فاراگیر نیز به منظور نظارت بر شهریه ها مهدها اجرایی شد.

وی تاکید کرد: براساس آمارهای موجود ۱۵ درصد از کودکان موجود در کشور از خدمات مهدهای کودک تمامی استانها بهره مند می شوند.

هاشمی همچنین به آموزشهای ارائه شده در مهدهای کودک سراسر کشوراشاره کرد و افزود: استاندارد سازی آموزش درمهدهای کودک یک از موضوعات مهمی است که در حال حاضر در بهزیستی پیگیری می شود بطوریکه اقداماتی نیز در این خصوص انجام شده است.

به گفته رئیس سازمان بهزیستی، برای آموزش صحیح و یکپارچه درمهدهای کودک کتابهایی تهیه شده و در آینده ای نزدیک در اختیار مهدها قرار می گیرد.