سرهنگ محمدخانی با بیان اینکه در پی شکایت زنی مبنی بر این که شخصی ناشناس مدتی است از طریق اینترنت برای وی مزاحمت ایجاد کرده است گفت: با ثبت این شکایت پروندهای پیش روی کارآگاهان گشوده شد. وی بابیان اینکه این زن در شکایت خود عنوان کرده بود که فرد ناشناسی ضمن توهین، وی را تهدید به اسیدپاشی کرده و خواستار برقراری دوستی نامشروع با شاکیه شده است، گفت: ماموران با انجام تحقیقات سرانجام این مزاحم اینترنتی را شناسایی و دستگیر کردند.
محمدخانی با بیان این مطلب که ایجاد مزاحمتهای اینترنتی از مصادیق محتوای مجرمانه موضوع ماده ۲۱ قانون جرایم رایانهای بوده و قانونگذار برای مرتکب، حبس و جزای نقدی تعیین کرده است از شهروندان خواست در صورت بروز موارد مشابه با مراجعه به مرجع قضایی و تنظیم شکایت و ارجاع آن به پلیس فضای تولید وتبادل اطلاعات، مجرم یا مجرمان را تحت تعقیب قرار دهند.