به گزارش فارس فریدون محمدی در خصوص آخرین وضعیت انجام تورهای کویر مرنجاب اظهار داشت: طی نامهای به تمام آژانسداران گردشگری استان تهران اعلام کردهایم که نسبت به برگزاری تورهای یک روزه در کویر مرنجاب دقت بیشتری داشته باشند چون عدهای سودجو از فرصت کویر استفاده میکنند و نسبت به برگزاری تورهای غیرمجاز اقدام میکنند.
محمدی ادامه داد: با برگزارکنندگان این تورها برخورد خواهد شد.

معاون گردشگری استان تهران تصریح کرد: در همین راستا انجمن صنفی راهنمایان تور، تورهای گردشگری به مقصد کویر مرنجاب را از همان مبدأ، کنترل می‌کنند. تورهایی مجوز حضور در کویر مرنجاب را دارند که از آژانس معتبری باشند و راهنمای تور دارای مجوزی را به همراه داشته باشند.

محمدی گفت: تورهای غیرمجازی که شناسایی می‌شوند عمدتاً هیچ مؤسسه‌ای ندارند و تنها یک شماره تلفن هستند که آنها را به پلیس نظارت بر اماکن معرفی می‌کنیم.

وی از شهروندان خواست تا برای استفاده از خدمات تورهای گردشگری به آژانسهای گردشگری دارای مجوز و معتبر مراجعه کنند.