فریدون عزیزی در گفتوگو با فارس با اظهار تأسف از برخی اخبار منتشره در رسانهها در خصوص کوتاهی قد نسل جدید ایرانیها گفت: در مطالعات قند و لیپید که توسط مرکز تحقیقات غدد درونریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در شهر تهران انجام شد، معلوم شد که قد افراد ایرانی در حال افزایش است.

وی یکی از دلایل کوتاهی قد را سوء تغذیه و عدم تحرک دانست و افزود: در حال حاضر کمبودهای تغذیه‌ای گذشته را نداریم و نتایج این مطالعه نشان می‌دهد در شهر تهران که این تحقیق در آن انجام شده است، کوتاهی قد مشاهده نشده و قد نهایی نسل جدید ایرانی امروزه حدود ۴ تا ۵ سانتی‌متر نسبت به ۲۰ سال پیش افزایش یافته است.

رئیس پژوهشکده علوم غدد درونریز و متابولیسم دانشگاه شهید بهشتی تأکید کرد: ممکن است در برخی مناطق به علت کمبودهای تغذیهای و عدم فعالیت مناسب بدنی شاهد کوتاهی قد باشیم اما این موضوع را نمیتوان به کل نسل جدید بسط داد.