به گزارش خبرآنلاین: دکتربراتی سده می گوید که در تحقیقی که شخصا در مورد شادی در خانواده ها انجام داده با نمونه های عینی متاسفانه به این نتیجه رسیده که رضایت از زندگی و شادی در جامعه ما در متاهل ها نه تنها بیشتر نیست بلکه در بسیاری از موارد کمتر است .

دکتر معید فر جامعه شناس هم ادامه می دهد که از سنینی به بعد احساس شادی دیگر به اندازه سال های جوانی و نوجوانی نیست چرا که شادی هم انرژی می خواهد و یک جوان و نوجوان پر از انرژی است و با وجود این که در شرایط رفاهی بهتری هستند اما کاملا بی انگیزه هستند.

او ادامه می دهد که طبیعی است که وقتی که دو نفر با حس خوبی در کنار هم هستند این خانواده شاد است اما بسیاری از خانواده ها ی ما در حال حاضر پر از تنش هستند و در بسیاری از موارد این طلاق عاطفی است که بر خانواده سایه انداخته و این خانواده نمی تواند خانواده شادی باشد.