دانمارک ۲۲ سال قبل ثبت ازدواج دو همجنس را قانونی کرد اما تا کنون ثبت ازدواج در کلیسا امکان پذیر نبوده است.

نظرسنجی​ها نشان می دهد اکثریت مردم دانمارک طرفدار این طرح هستند.