به گزارش جام نیوز به نقل از بی بی سی در تاریخ ۲۵ نوامبر ۲۰۱۱ (۴ آذر)، قد از جمله مواردی است که به سبب وراثت خانوادگی منتقل می شود، اما دانشمندان تا به حال تنها ویژگی های خاص ژنتیکی را برای توجیه ۱۰ درصد از اختلافات قدی در میان انسانها معرفی می کردند.
اما محققان بیمارستان کودکان بوستون Children ' s Hospital Boston معتقدند نسخه های حذف شده از ژنها یا بخشهایی از DNA می توانند عامل اصلی نیمی از اختلالات ژنتیکی باشند که بر روی قد افراد تاثیر می گذارد.
ناهنجاریهای ژنتیکی که به CNV شهرت دارند دگرگونی هایی در کروموزوم هستند که به واسطه آن سلول در خود، تعداد بسیار زیاد یا بسیار کمی از نسخه های تکه هایی از DNA را خواهد داشت.
در بعضی بخشها این پدیده می تواند به اتصالات درونی کروموزوم ارتباط داشته باشد؛ اما در دیگر قسمتها یا کل نسخه یک یا چند ژن دو برابر شده و یا حذف می شوند. نمونه هایی از اختلال CNV بسیار رایج هستند اما تعدادی از آنها تنها در میان تعداد کمی از انسانها رواج دارند.
محققان بیمارستان کودکان بوستون دریافته اند در میان افرادی که شدت CNV در آنها بیشتر است و بخشی از ژنوم آنها حذف شده است، قدکوتاهی رواج بیشتری دارد.
دو مطالعه مجزایی که توسط این محققان بر روی ۱۲ هزار نفر انجام گرفت، نشان می دهد به ازای هر یک میلیون نفری که دچار حذف ژنومی می شوند، انسانها یک هشتم اینچ کوتاه قدتر می شوند.
محققان می گویند این نتیجه ارتباطی کوچک اما استوار را میان حذف عوامل ژنتیکی و کاهش قد انسانها نشان می دهد. این مطالعات بدون توجه به نوع ژن حذف شده انجام گرفته است.