به گزارش واحد مرکزی خبر فروزنده اهل و ساکن شهر سامان ، امسال پس از بازنشستگی تصمیم به ادامه تحصیل گرفت و پس از شرکت در آزمون دانشگاه در رشته مهندسی صنایع در دانشگاه پیام نور سامان پذیرفته شد.

فرزونده صاحب سه دختر است که دختر اول و دوم وی تحصیلات را رها کرده بودند و دختر سوم هم پشت کنکوری بود زمانیکه پدر اقدام به تحصیل کرد دخترها هم با پدر همراه شدند و هر چهار نفر آنان امسال در دانشگاه پیام نور واحد سامان مشغول به تحصیل شدند.

یکی از دخترها با پدر همکلاس است و دو دختر دیگر هم یکی در رشته مدیریت روستایی و دیگری در رشته نرام افزارتحصیلات خود را آغاز کردند.

فرزونده می گوید: پشتکار من باعثشد تا دخترها هم به ادامه تحصیل روی آورند.

او گفت: سن و سال برای ادامه تحصیل مهم نیست و اگر عمری باشد تا تحصیلات تکمیلی ادامه تحصل می دهم.