شرق: مرد نظافتچي كه زن منشي را در يك مطب دندانپزشكي به قتل رسانده بود مدعي شد زمان حادثه در حالت عادي نبود و چيزي به ياد نميآورد. به گزارش خبرنگار ما، متهم كه مردي ۴۰ساله است، اوايل تابستان امسال وارد يك مطب دندانپزشكي شد و بعد از به قتل رساندن منشي مطب جواهرات او را به سرقت برد. در ابتداي اين جلسه محاكمه، سيدرضايي نماينده دادستان تهران در جايگاه حاضر شد و در توضيح كيفرخواست گفت: اول تير سالجاري اهالي ساختماني در چهارراه وليعصر تهران به ماموران خبر دادند متوجه اتفاقي در يك مطب دندانپزشكي شدهاند و به نظر نميرسد شرايط آنجا طبيعي باشد. بلافاصله ماموران به محل رفتند، در مطب باز بود پليس وارد شد و جسد زني را پيدا كرد كه به نظر ميرسيد خفه شده است. ماموران به بازپرس ويژه قتل خبر دادند و مقدمات انتقال جسد فراهم شد. وضعيت مطب و آنچه اتفاق افتاده بود نشان ميداد اين زن در برابر قاتل خود مقاومت كرده است. لباسهاي پاره، ميز شكسته و پولها و طلاهاي سرقتشده حكايت از آن داشت كه اين زن ۲۴ساله به نام معصومه، قرباني يك سرقت شده است. با توجه وضعيت ظاهري اين زن مشخص بود كه قاتل قصد تعرض به او را نيز داشته است. نماينده دادستان ادامه داد: ماموران در اولين گام از همسايهها بازجويي كردند آنها گفتند مردي را ديدهاند كه با عجله از در مطب خارج شد و آنها متوجه شدند كه اين مرد نظافتچي مطب است. ماموران با توجه به اين يافتهها از شركت خدمات نظافتي كه معمولا معصومه از آنجا كارگر ميگرفت تحقيق كردند. مدير اين شركت گفت: كسي كه روز حادثه به مطب دندانپزشكي رفته بود مردي به نام سعيد است كه سه ماه قبل با امضاي سفتهاي به اين شركت آمد و كارش را آغاز كرد البته چند روزي است كه سر كار نيامده است. در اقدام بعدي ماموران رد سعيد را گرفتند و او را بازداشت كردند. سيدرضايي ادامه داد: اين مرد در جلسات متعدد بازجويي به قتل اعتراف كرد و گفت قصد داشت معصومه را مورد آزار قرار دهد و بعد جواهراتش را بدزدد و برود اما معصومه در برابر او مقاومت كرد و او هم دست به قتل اين زن كه زمان حادثه در مطب تنها بود، زد. سعيد جزييات قتل را توضيح داد و بيان كرد اين زن را با روسري خفه كرده است. بنابراين با توجه به مدارك موجود در پرونده درخواست صدور حكم قانوني در اين خصوص را دارم. با توجه به اينكه بعد از مرگ معصومه پدر او هم فوت شد خواهران و برادران او به عنوان اوليايدم در جايگاه حاضر شدند و براي متهم درخواست صدور حكم قصاص كردند و متعهد شدند تفاضل ديه را هم بپردازند. در ادامه، متهم پرونده در حالي دفاع از خودش را آغاز كرد كه پزشكي قانوني اعلام كرده بود آثار تجاوز در بدن مقتول ديده نشده است.سعيد گفت: من قبلا اتهامم را قبول كردم اما حالا به ياد نميآورم كه چه اتفاقي افتاد و من چرا اين كار را كردم. او گفت: من سابقه بيماري رواني دارم و آن روز هم اصلا به ياد ندارم چه اتفاقي افتاد. من براي نظافت رفته بودم و اصلا نميخواستم به معصومه تجاوز كنم. اين حرفها دروغ است و من در دادسرا دروغ گفتم چون كسي حرفم را باور نميكرد اما حالا در دادگاه ميگويم كه من بيماري رواني دارم و به همين خاطر هم همسر اولم از من جدا شد. دادگاه حرفهاي او را در مورد بيماري رواني من قبول كرد. در آن زمان پزشكي قانوني تاييدكرد من بيمار هستم. زماني هم كه به اتهام قتل بازداشت شدم من را به پزشكي قانوني فرستادند كسي كه من را معاينه كرد گفت شيزوفرني دارم و بايد روانپزشكان در موردم نظر بدهند اما ديگر كسي پيگير اين مساله نشد و من را به كميسيون معرفي كردند. ضمن اينكه مدتي هم در بيمارستان روز به بستري بودم و اگر بخواهيد ميتوانيد مدارك پزشكي من را از آن بيمارستان بگيرد. در ادامه، وكيل متهم در جايگاه حاضر شد و با توجه به اينكه پزشكي قانوني در مورد بيماري رواني يا جنون در متهم اظهارنظر نكرده بود، خواستار بررسي اين موضوع شد به همين سبب رسيدگي به اين پرونده به بعد موكول شد و هيات قضات خواستند تا پزشكي قانوني در مورد ادعاي متهم اظهار نظر كند.