به گزارش ایسنا، محمدعلی زنگانه در گفتوگو ، با بیان اینکه در ظاهر اجرای بسته هدفمندی یارانهها ارتباطی به آسیبهای اجتماعی ندارد، اظهارکرد:این در حالی است که این امر در بروز آسیبهای اجتماعی موثراست.

وی افزود: قرار بود با اجرای طرح هدفمندسازی‌ یارانه‌ها دهک‌های برخوردار، به نسبت کمتری از منابع این طرح برخوردار شوند و دهک‌های پایین که به خاطر فقر اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی در معرض آسیب‌های بیشتری هستند بهره بیشتری ببرند اما این امر در عمل محقق نشد.زنگانه در ادامه گفت: در حال حاضر ۵۰ هزار کودک کاروخیابان، کارگران جنسی، دختران در معرض آسیب و خانواده‌های معتادان بهبودیافته نیاز به بسته‌های حمایتی سازمان هدفمندی‌ یارانه‌ها دارند اما از آن محروم هستند.

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی در ادامه عنوان کرد: در حالی یارانه طرح هدفمندی‌ یارانه‌ها به ساکنان پنت‌هاوس‌ها پرداخت می‌شود که خانواده‌های کودکان کار و خیابان به خاطر فقر اقتصادی کودکشان را به عنوان وسیله درآمدزایی تا ۱۱ شب در چهارراه‌ها می‌گذارند و از دریافت یارانه محروم هستند.

زنگانه در ادامه با تاکید بر لزوم ایجاد یک الگوی صحیح در حوزه مدیریت و برنامهریزی کلان اقتصادی اظهار کرد: شاید در نگاه اول بعد اقتصادی این طرحها پر رنگتر باشد اما اثرات اجتماعی و فرهنگی آنان بسیار پررنگ است و باید به سمت ملاحظاتی از این دست رفت تا نرخ آسیبها در کشور کاهش یابد.