به گزارش فارس نصرالله ابراهیمی درباره اجباری شدن طرح دورکاری در دستگاههای استان تهران اظهار داشت: الزامات قانونی برای اجباری شدن طرح دورکاری در حال بررسی است که پس از تصویب ابلاغ میشود.

وی ادامه داد: در صورتی که دورکاری اجباری شود، با شناسایی آن بخش از خدمات قابل دورکاری در دستگاهها، کارمندانی که توانایی دورکاری را دارند براساس مصوبات جدید دورکار میشوند.