به گزارش فارس، بر اساس آمارهای سازمان هواشناسی کشور امسال از نظر میزان بارشها سال پر باران و پر برکتی را پشت سر گذاشتهایم به گونهای که ۲۵ استان در کشور بارشی بالغ بر بیش از ۱۴۰ درصد (بیش از میانگین) را در دوره زمانی اول مهر تا اول آذر دریافت کردند.

همچنین استان هرمزگان با بارش ۱۱۰ تا ۱۴۰ درصد، استان‌های یزد، بوشهر و کرمان با بارش ۹۰ تا ۱۱۰ درصد و استان ایلام با بارش ۶۰ تا ۹۰ درصد پایین‌ترین استان‌ها از نظر سطح بارشی در کشور محسوب می‌شوند.

۲۵ استانی که بارش امسال آن بیش از ۱۴۰ درصد یعنی بیش از میانگین را دریافت کردند شامل استان‌های تهران، اصفهان، ‌ کهگیلویه و بویراحمد، سمنان، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، قم، همدان، قزوین، مرکزی، خراسان رضوی، زنجان، خوزستان، لرستان، مازندران، کرمانشاه، خراسان جنوبی، اردبیل، کردستان، گیلان، آذربایجان شرقی، فارس، آذربایجان غربی، خراسان شمالی و گلستان می‌شوند.

حال به ترتیب میزان بارش‌های هر استان را به تفکیک سال جاری و میانگین بارش در مقایسه با ۵۰ سال گذشته بررسی می‌کنیم.

نخستین استانی که از نظر میزان بارش‌ها در صدر استان‌های کشور قرار دارد، استان تهران است که امسال ۱۷۹،۴ میلیمتر و سال گذشته ۴۳،۱ میلیمتر بارش را دریافت کرد ضمن اینکه میانگین بلند مدت بارش طی ۵۰ سال گذشته در استان تهران ۳۵،۸ میلیمتر است بنابراین این استان در ۶۳ سال گذشته ۵۰۱ درصد یعنی ۵ برابر افزایش بارش داشته است.

استان اصفهان دومین استانی است که از نظر میزان بارش‌ها در رتبه دوم قرار گرفته است؛ این استان در سال جاری ۵۲،۷ میلیمتر و سال گذشته ۸،۱ میلیمتر بارش را تجربه کرد همچنین میانگین بلند مدت بارش طی ۵۰ سال گذشته در استان اصفهان ۱۵،۷ میلیمتر است پس این استان در ۳۱ سال گذشته ۳۳۷ درصد یعنی ۳ برابر بارش دریافت کرده است.

استان بعدی که از نظر میزان بارش‌ها در رتبه سوم استان‌های کشور قرار دارد، استان کهگیلویه و بویراحمد است که امسال ۱۳۲،۲ میلیمتر و سال گذشته ۶،۳ میلیمتر بارش را دریافت کرد ضمن اینکه میانگین بلند مدت بارش طی ۵۰ سال گذشته در استان کهگیلویه و بویراحمد ۴۰،۶ میلیمتر است بنابراین این استان در ۲۴ سال گذشته ۲۳۶ درصد افزایش بارش داشته است.

رتبه چهارم میزان بارش‌ها مربوط به استان سمنان است؛ این استان در سال جاری ۴۶،۶ میلیمتر و سال گذشته ۱۲،۱ میلیمتر بارش را تجربه کرد همچنین میانگین بلند مدت بارش طی ۵۰ سال گذشته در استان سمنان ۱۴،۴ میلیمتر است پس این استان در ۳۳ سال گذشته ۳۲۳ درصد یعنی ۳ برابر بارش دریافت کرده است.

استان بعدی که از نظر میزان بارش‌ها در رتبه پنجم استان‌های کشور قرار دارد، استان سیستان و بلوچستان است که امسال ۲۱،۱ میلیمتر و سال گذشته ۰،۸ میلیمتر بارش را دریافت کرد ضمن اینکه میانگین بلند مدت بارش طی ۵۰ سال گذشته در استان سیستان و بلوچستان ۶،۸ میلیمتر است بنابراین این استان در ۱۹ سال گذشته ۳۱۲ درصد افزایش بارش داشته است.

استان چهار محال و بختیاری از نظر بارش‌ها در رتبه ششم قرار گرفته است؛ این استان در سال جاری ۱۹۹،۳ میلیمتر و سال گذشته ۱۸،۸ میلیمتر بارش را تجربه کرد همچنین میانگین بلند مدت بارش طی ۵۰ سال گذشته در استان چهار محال و بختیاری ۶۸،۱ میلیمتر است پس این استان طی ۳۰ سال گذشته ۲۹۳ درصد بارش دریافت کرده است.

استان قم در سال جاری ۵۴،۱ میلیمتر و در سال گذشته ۱۵،۰ میلیمتر بارش دریافت کرده است همچنین میانگین بلند مدت بارش طی ۵۰ سال گذشته در استان قم ۱۹،۸ میلیمتر است بنابراین این استان طی ۳۲ سال گذشته ۲۷۳ درصد بارش داشته است.

رتبه هشتم میزان بارش‌ها مربوط به استان همدان است؛ این استان در سال جاری ۱۴۹،۴ میلیمتر و سال گذشته ۳۰،۹ میلیمتر بارش را تجربه کرد همچنین میانگین بلند مدت بارش طی ۵۰ سال گذشته در استان همدان ۵۵،۱ میلیمتر است پس این استان در ۴۴ سال گذشته ۲۷۱ درصد بارش داشته است.

استان قزوین با بارش ۱۵۴،۵ میلیمتر در سال جاری و ۳۱،۱ میلیمتر در سال گذشته در رتبه نهم قرار دارد؛ میانگین بلند مدت بارش طی ۵۰ سال گذشته در استان قزوین ۵۹،۳ میلیمتر است بنابراین این استان در ۴۷ سال گذشته ۲۶۱ درصد بارش دریافت کرده است.

استان مرکزی از نظر بارش‌ها در رتبه دهم قرار گرفته است؛ این استان در سال جاری ۹۷،۶ میلیمتر و سال گذشته ۲۲،۱ میلیمتر بارش را تجربه کرد همچنین میانگین بلند مدت بارش طی ۵۰ سال گذشته در استان مرکزی ۳۸،۰ میلیمتر است پس این استان طی ۳۵ سال گذشته ۲۵۷ درصد بارش دریافت کرده است.

استان خراسان رضوی در سال جاری ۳۷،۲ میلیمتر و در سال گذشته ۴،۸ میلیمتر بارش دریافت کرده است همچنین میانگین بلند مدت بارش طی ۵۰ سال گذشته در استان خراسان رضوی ۱۶،۰ میلیمتر است بنابراین این استان طی ۱۹ سال گذشته ۲۳۳ درصد بارش داشته است.

رتبه دوازدهم میزان بارش‌ها مربوط به استان زنجان است؛ این استان در سال جاری ۱۱۵،۲ میلیمتر و سال گذشته ۱۳،۹ میلیمتر بارش را تجربه کرد همچنین میانگین بلند مدت بارش طی ۵۰ سال گذشته در استان همدان ۴۹،۶ میلیمتر است پس این استان در ۳۷ سال گذشته ۲۳۲ درصد بارش دریافت کرده است.

استان خوزستان با بارش ۶۸،۶ میلیمتر در سال جاری و ۱۵،۴ میلیمتر در سال گذشته در رتبه سیزدهم قرار دارد؛ میانگین بلند مدت بارش طی ۵۰ سال گذشته در استان خوزستان ۶۸،۶ میلیمتر است بنابراین این استان در ۲۱ سال گذشته ۲۰۳ درصد افزایش بارش داشته است.

رتبه چهاردهم میزان بارش‌ها مربوط به استان لرستان است؛ این استان در سال جاری ۱۱۵،۵ میلیمتر و سال گذشته ۲۶،۸ میلیمتر بارش را تجربه کرد همچنین میانگین بلند مدت بارش طی ۵۰ سال گذشته طی استان لرستان ۶۵،۷ میلیمتر است پس این استان در ۲۵ سال گذشته ۱۷۶ درصد افزایش بارش دریافت کرده است.

استان مازندران با بارش ۳۴۳،۵ میلیمتر در سال جاری و ۱۲۷،۵ میلیمتر در سال گذشته در رتبه پانزدهم قرار دارد؛ میانگین بلند مدت بارش طی ۵۰ سال گذشته در استان مازندران ۱۹۷،۵میلیمتر است بنابراین این استان در ۴۸ سال گذشته ۱۷۴ درصد بارش تجربه کرده است.

استان کرمانشاه در سال جاری ۱۱۸،۷ میلیمتر و در سال گذشته ۲۴،۰ میلیمتر بارش دریافت کرده است همچنین میانگین بلند مدت بارش طی ۵۰ سال گذشته در استان کرمانشاه ۶۹،۱ میلیمتر است بنابراین این استان طی ۲۶ سال گذشته ۱۷۲ درصد بارش داشته است.

رتبه هفدهم میزان بارش‌ها مربوط به استان خراسان جنوبی است؛ این استان در سال جاری ۱۱،۳ میلیمتر و سال گذشته ۱،۷ میلیمتر بارش را تجربه کرد همچنین میانگین بلند مدت بارش طی ۵۰ سال گذشته طی استان خراسان جنوبی ۶،۶ میلیمتر است پس این استان در ۸ سال گذشته ۱۷۰ درصد افزایش بارش دریافت کرده است.

استان اردبیل با بارش ۱۱۱،۹ میلیمتر در سال جاری و ۲۱،۴ میلیمتر در سال گذشته در رتبه هجدهم قرار دارد؛ میانگین بلند مدت بارش طی ۵۰ سال گذشته در استان اردبیل ۶۶،۲ میلیمتر است بنابراین این استان در ۳۴ سال گذشته ۱۶۹ درصد بارش تجربه کرده است.

استان کردستان در سال جاری ۱۱۶،۲ میلیمتر و در سال گذشته ۱۵،۲ میلیمتر بارش دریافت کرده است همچنین میانگین بلند مدت بارش طی ۵۰ سال گذشته در استان کردستان ۷۱،۲ میلیمتر است بنابراین این استان طی ۲۶سال گذشته ۱۶۳ درصد بارش داشته است.

رتبه بعدی میزان بارش‌ها مخصوص گیلان است؛ این استان در سال جاری ۴۸۶،۱ میلیمتر و در سال گذشته ۲۴۵،۰ میلیمتر بارش دریافت کرده است ضمن اینکه میانگین بلند مدت بارش طی ۵۰ سال گذشته در استان گیلان ۲۹۷،۴میلیمتر است بنابراین این استان در ۴۹ سال گذشته ۱۶۳ درصد بارش تجربه کرده است.

استان آذربایجان شرقی با بارش ۷۰،۵ میلیمتر در سال جاری و ۷،۹ میلیمتر در سال گذشته در رتبه بیست و یکم قرار دارد؛ میانگین بلند مدت بارش طی ۵۰ سال گذشته در استان آذربایجان شرقی ۴۴،۱ میلیمتر است بنابراین این استان در ۲۸ سال گذشته ۱۶۰ درصد بارش تجربه کرده است.

استان فارس در سال جاری ۲۶،۱ میلیمتر و در سال گذشته ۰،۳ میلیمتر بارش دریافت کرده است همچنین میانگین بلند مدت بارش طی ۵۰ سال گذشته در استان کردستان ۱۶،۳ میلیمتر است بنابراین این استان طی ۸ سال گذشته ۱۶۰ درصد بارش داشته است.

رتبه بعدی میزان بارش‌ها مخصوص آذربایجان غربی است؛ این استان در سال جاری ۸۶،۵ میلیمتر و در سال گذشته ۱۴،۰ میلیمتر بارش دریافت کرده است ضمن اینکه میانگین بلند مدت بارش طی ۵۰ سال گذشته در استان آذربایجان غربی ۵۷،۴ میلیمتر است بنابراین این استان در ۲۴ سال گذشته ۱۵۱ درصد بارش تجربه کرده است.

استان خراسان شمالی با بارش ۶۷،۳ میلیمتر در سال جاری و ۱۸،۴ میلیمتر در سال گذشته در رتبه بیست و چهارم قرار دارد؛ میانگین بلند مدت بارش طی ۵۰ سال گذشته در استان خراسان شمالی ۴۵،۲ میلیمتر است بنابراین این استان طی ۲۲ سال گذشته ۱۴۹ درصد بارش تجربه کرده است.

استان گلستان در سال جاری ۱۳۲،۵ میلیمتر و در سال گذشته ۳۵،۰ میلیمتر بارش دریافت کرده است همچنین میانگین بلند مدت بارش طی ۵۰ سال گذشته در استان گلستان ۸۹،۲ میلیمتر است بنابراین این استان طی ۲۹ سال گذشته ۱۴۹ درصد بارش داشته است.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هرمزگان استانی با بارش در حد میانگین
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

استان هرمزگان با میزان بارش ۱۰،۲ میلیمتر در سال جاری و ۳،۶ میلیمتر در سال گذشته در رتبه بیست و ششم قرار دارد؛ همچنین میانگین بلند مدت بارش طی ۵۰ سال گذشته در استان هرمزگان ۸،۲ میلیمتر است بنابراین این استان طی ۶ سال گذشته ۱۲۵ درصد میزان بارش را دریافت کرده است.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
یزد، بوشهر و کرمان؛ استان‌های با بارش در حد میانگین
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

رتبه بعدی میزان بارش‌ها مخصوص استان یزد است؛ این استان در سال جاری ۵،۶ میلیمتر و در سال گذشته ۰،۲ میلیمتر بارش دریافت کرده است ضمن اینکه میانگین بلند مدت بارش طی ۵۰ سال گذشته در استان یزد ۵،۲ میلیمتر است بنابراین این استان در ۶ سال گذشته ۱۰۹ درصد بارش تجربه کرده است.

استان بوشهر با بارش ۳۵،۲ میلیمتر در سال جاری و ۱،۱ میلیمتر در سال گذشته در رتبه بیست و هشتم قرار دارد؛ میانگین بلند مدت بارش طی ۵۰ سال گذشته در استان بوشهر ۳۴،۵ میلیمتر است بنابراین این استان طی ۱۲ سال گذشته ۱۰۲ درصد بارش تجربه کرده است.

استان کرمان در سال جاری ۶،۱ میلیمتر و در سال گذشته ۲،۵ میلیمتر بارش دریافت کرده است همچنین میانگین بلند مدت بارش طی ۵۰ سال گذشته در استان کرمان ۶،۱ میلیمتر است بنابراین این استان طی ۵ سال گذشته ۱۰۰ درصد بارش داشته است.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ایلام؛ استانی با بارش کمتر از میانگین
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

آخرین استانی که از نظر میزان بارش‌ها در رتبه آخر قرار گرفته استان ایلام است؛ این استان بارش ۴۴،۲ میلیمتر و بارش ۱۳،۵ میلیمتر داشته است همچنین میانگین بلند مدت بارش طی ۱۰ سال گذشته در استان ایلام ۵۳،۴ میلیمتر است بنابراین این استان طی ۵۰ سال گذشته ۸۳ درصد بارش داشته است.

اما بالاخره به میزان بارشها در کشور میرسیم؛ ایران با بارش ۵۵،۰۸ میلیمتری در سال جاری و ۱۱،۸۵ میلیمتری در سال گذشته و میانگین بلند مدت بارش طی ۵۰ سال گذشته ۲۷،۸۷ میلیمتر طی ۲۳ سال گذشته ۱۹۸ درصد یعنی ۲ برابر افزایش بارش داشته است.