به گزارش ايسنا، يافتههاي بررسي انجام شده توسط شركت سازنده دارو (Celldex Therapeutics)، نشان ميدهد كه نرخ ماندگاري تاريخي براي بيماران مبتلا به GB كه مشابه نوع اين آزمايش تشخيص داده شدهاند، ۱۵.۲ ماه است. ۶۵ بيمار در ۳۱ مرکز در اين مطالعه با عنوان ACT III حضور داشتند و نتايج آنها با دو مطالعه کوچکتر قبلي با عنوان به کارگيري ريندوپپيموت در برابر GB در دانشگاههاي ام.دي.اندرسون و دوک سازگار بود. نرخ ميانگين ماندگاري بيماران در اين دو مکان به ترتيب ۲۴.۶ و ۲۴.۴ ماه بود که تقريبا دو برابر ميزان انتظار طول عمر معمولي براي اين بيماران است.

داده‌های مربوط به تاثیر مثبت این واکسن، در شانزدهمین نشست سالانه انجمن عصب - غده شناسی در «اورنج کاونتی» کالیفرنیا توسط پژوهشگر اول این مطالعه، دکتر «رز لای»، استادیار عصب شناسی دانشگاه کلمبیا ارائه شده است.

دكتر لاي گفت: اين دادهها نشان ميدهند که داروي ريندوپپيموت طول ماندگاري بيماران مبتلا به EGFRvIII را بسيار بيشتر از آنچه که از نظر تاريخي انتظار ميرود، افزايش ميدهد.