به گزارش خبرگزاري دانشجو، رهبر معظم انقلاب در همايش عظيم بسيج كه به مناسب هفته بسيج در سازمان بسيج مستضعفين برگزار شد، بازوبند پهلوانی آرش مردانی، قهرمان ۳ دوره پياپي كشتی پهلوانی ایران را بر بازوی وی بستند.