به گزارش افکارنیوز،

 تصاویر آماده سازی محل اعدام قاتل آتنا اصلانی

 تصاویر آماده سازی محل اعدام قاتل آتنا اصلانی

 تصاویر آماده سازی محل اعدام قاتل آتنا اصلانی

 تصاویر آماده سازی محل اعدام قاتل آتنا اصلانی

 تصاویر آماده سازی محل اعدام قاتل آتنا اصلانی

 تصاویر آماده سازی محل اعدام قاتل آتنا اصلانی