محمدرضا مردانی در گفتگو با مهر گفت: افراد با توجه به آخرین اعلام نیازها که توسط دانشگاهها روی سامانه مرکز جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه قرار داده شده است، مراجعه و در نهایت برای تعیین اولویتها تصمیم گیری کنند.

به گفته رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم، دانشگاههای پر متقاضی تا فردا علاوه بر داشتن زمان برای بررسی تقاضاهای پرونده های مرحله اول می توانند از مصاحبه شوندگان واجد شرایط دعوت و ثبت نام کنندگان خارج از ضوابط را برای عودت به سامانه مرکز جذب معرفی کنند.

رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم، تاکید کرد: سامانه جذب اعضای هیئت علمی دانشگاهها بار دیگر برای ثبت نام متقاضایان فراخوان دوم سال جاری جذب هیئت علمی از ۱۵ آذرماه فعال می شود.