خرچنگ عنکبوتی غولپیکر که بزرگترین بندپای روی زمین بهشمار میرود، در اعماق ۳۰۰ متری اقیانوس زندگی میکند. این موجود نادر ساکن آبهای ژاپن است و فاصله نوک چنگلهای آن به ۳.۷ متر میرسد.

این نمونه ۱.۵متری در خلیج ساگامی عکس‌برداری شده است.