پانا: زن ۴۲ ساله امریکایی تمامی خاطرات گدشته خود را مو به مو به یاد دارد و هیچ یک از خاطراتش از ذهنش پاک نمی شود.

جیل پرایس ۴۲ ساله در کالیفرنیا زندگی می کند، این زن تمامی خاطرات زندگی اش را از ۱۲ سالگی تاکنون همه را به یاد دارد.

این زن قادر است تمامی وقایع اطراف خود را با گفتن تاریخ دقیق بازگو کند.