به گزارش مهر، فرونشست زمین یکی از معضلاتی است که در پی افزایش برداشت بی رویه از آبهای زیر زمینی پدید می آید و اگر در مناطق شهری به وقوع بپیوندد آسیبهای جانی و مالی آن در حد زلزله است.
در حالیکه نرخ فرونشست سالیانه چهار میلی متر در کشورهای پیشرفته بحرانی قلمداد می شود این هفته یک کارشناس منابع آب گفت: در سال ۸۵ نرخ فرونشست در کشور ما ۱۷ سانتیمتر در سال بوده و در سال جاری این نرخ به ۳۶ سانتیمتر در سال افزایش پیدا کرده است.
محمد رضا اسدی با بیان اینکه در طبقه بندی کشور های جهان از لحاظ مخاطرات طبیعی ایران سومین کشور پرمخاطره است اضافه کرد: از ۴۰ پدیده مخاطره آمیزی که در جهان وجود دارد کشور ما به دلیل زمین شناسی جوان آن بیش از ۳۰ مورد آن را تجربه کرده است و در لیست بلایای طبیعی با بیش از ۱۰ هزار کشته در جهان سه بار نام ایران دیده می شود.