در کشور چین، این پرها به مدت یك ماه از ۲۰۰ طاووس نگهداری شده که جهت تهیه ی این لباس گرانقیمت استفاده شود.