مرد ۵۵ساله گلپایگانی که یک رمال بوده طی ۵سال گذشته با تسلط نسبی به علم جفر توانسته بود ازخود قدرت نمایی کرده و ازهمین طریق تعداد زیادی مرید جذب نماید ،او با تشکیل یک گروه ۷نفره اخیرا خود را امام زمان معرفی میکرد .
رمال شیادی که خود را امام معرفی میکرد در گلپایگان دستگیر شد.
به گزارش افکار به نقل از البرز مرد ۵۵ساله گلپایگانی با جذب مریدانی دراطرافش، خود را امام عصر معرفی میکرد.
این گزارش حاکیست این فرد که یک رمال است به برخی رموز رمل و جفر آگاهی داشته و با نفوذ به افکار مردم توانسته بود عده ای را مرید خود سازد.
او با ترویج خرافه به سوء استفاده از مریدان خود بویژه زنان میپرداخت.
وی توانسته بود با ایجاد یک گروه ۷نفره با ترویج افکار خود برخی از اصول اسلام را در ذهن اطرافیانش به چالش بکشاند و شبه افکنی نماید.
گزارش خبرنگار البرز حاکیست این فرد که اخیرا مدعی امامت نیز کرده بود با گزارشات مردمی دستگیر و تحویل مقامات قضایی گلپایگان گردید.
بهمراه این شیاد ۳ مرد و ۳ زن به اتهام همدستی با وی بازداشت شدند.